Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στο κομμάτι της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών προοπτικών.

Η αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και η εκπόνηση ειδικών μελετών απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και προσαρμοσμένη μεθοδολογία.

Οι Υπηρεσίες μας

  • Μελέτη και στατιστική ανάλυση της εμπορικής σας δραστηριότητας.

  • Συμβουλευτική οικογενειακών επιχειρήσεων

  • Πρόληψη των διαφόρων κινδύνων απάτης

  • Μελέτη σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητα της επιχείρησής σας.

  • Σύνταξη προϋπολογισμών (budgeting).

  • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

  • Προγραμματισμός του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης (καθορισμός πολιτικών, λήψη μέτρων συμπίεσης λειτουργικών & χρηματοοικονομικών δαπανών)

  • Συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση των ταμειακών ροών.

  • Συγκριτική Οικονομική Ανάλυση – επιχείρησης & εντοπισμός αποκλίσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας