• Τήρηση απλογραφικών βιβλίων για Ατομικές Επιχειρήσεις, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες

 • Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Ι.Κ.Ε/Ε.Π.Ε./Α.Ε

 • Τήρηση βιβλίων Σωματείων/Κοιν.Σ.Επ

 • Άμεση υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.

 • Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας ενώπιον των φορολογικών αρχών

 • Υπηρεσίες επιστροφής Φ.Π.Α.

 • Συμβουλευτική οικογενειακών επιχειρήσεων

 • Μελέτη σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητα της επιχείρησής σας.

 • Σύνταξη προϋπολογισμών (budgeting).

 • Υπολογισμός και έκδοση Μισθοδοσίας και σύνταξη των σχετικών λογιστικών άρθρων.

 • Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο

 • Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ

 • Φορολογικός σχεδιασμός για επιλογή νομικής μορφής

 • Ίδρυση Εταιρίας μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης

 • Καταχώριση στο Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΓΕΜΗ)

 • Ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των δηλώσεών Ε1, Ε2 και Ε9

 • Εκτυπώσεις εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

 • Υποβολή αίτησης για επίδομα θέρμανσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας.