Η εμπειρία μας σχετικά με εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, εγγυάται την άψογη διαχείριση μισθοδοσίας, με αμεσότητα και εχεμύθεια, αποφορτίζοντας την επιχείρησή σας από τη συγκεκριμένη χρονοβόρα διαδικασία, ενώ παράλληλα παρέχεται έγκαιρη ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στους νόμους περί συμβάσεων ή ασφαλιστικών θεμάτων.

Οι Υπηρεσίες μας

 • Υπολογισμός και έκδοση Μισθοδοσίας και σύνταξη των σχετικών λογιστικών άρθρων.

 • Δημιουργία και υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων

 • Πρόβλεψη κόστους μισθοδοσίας σε ετήσια βάση

 • Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων σε ηλεκτρονική μορφή

 • Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ

 • Δημιουργία εναλλακτικών προτάσεων με βάση τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης

 • Κατάρτιση και αποστολή με ηλεκτρονική μορφή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του ΙΚΑ, άλλων Κύριων καθώς και Επικουρικών ταμείων

 • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισής ΟΑΕΔ

 • Ενημέρωση για τρέχουσες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.

 • Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο

 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας σε ελέγχους εργοδοτών από ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας.

 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί

Επικοινωνήστε μαζί μας