Σκοπός των Φοροτεχνικών Υπηρεσιών μας είναι να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές, εντός πάντα των ορίων των νόμων που ισχύουν, λαμβάνοντας όμως πάντα υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Οι Υπηρεσίες μας

  • Άμεση υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.

  • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.

  • Έλεγχος και εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

  • Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας ενώπιον των φορολογικών αρχών

  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.

  • Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων

  • Υπηρεσίες επιστροφής Φ.Π.Α.

  • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων

  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

Επικοινωνήστε μαζί μας