Το γραφείο μας στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα των λογιστικών υπηρεσιών. Μέσα από μια στενή συνεργασία με γνώμονα την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία, καταφέρνουμε να παρέχουμε σε όλες τις επιχειρήσεις αναλυτική εικόνα για τα οικονομικά τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Για την καλύτερη εικόνα της επιχείρησης σας εφόσον το επιθυμείτε λαμβάνετε κάθε μήνα από εμάς Μηνιαία Οικονομική Αναφορά για να έχετε εικόνα για την εξέλιξη του τζίρου σας, την κατάσταση των εξόδων σας, τις υποχρεώσεις σας και πρόβλεψη τελικών αποτελεσμάτων.

Οι Υπηρεσίες μας

 • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων για Ατομικές Επιχειρήσεις, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες

 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων.

 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί

 • Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Ι.Κ.Ε/Ε.Π.Ε./Α.Ε

 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων

 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας σε ελέγχους εργοδοτών από ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας.

 • Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Ι.Κ.Ε/Ε.Π.Ε./Α.Ε

 • Συμφωνία ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ

 • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισής ΟΑΕΔ

 • Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων

 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Περιφέρεια, Επιμελητήρια).

 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.

 • Δημιουργία εναλλακτικών προτάσεων με βάση τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης

 • Ενημέρωση για τρέχουσες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.

 • Πρόβλεψη κόστους μισθοδοσίας σε ετήσια βάση

Επικοινωνήστε μαζί μας